Wijzingen in wetsvoorstellen Belastingplan 2014 en Overige fiscale maatregelen 2014

7 oktober 2013

Samenvatting

Op 4 oktober 2013 heeft staatssecretaris Weekers van Financiën een nota van wijziging ingediend bij de wetsvoorstellen Belastingplan 2014 en Overige Fiscale maatregelen 2014. De belangrijkste wijzigingen betreffen: de invoering van de regeling informatieverplichtingen voor zowel dienstverleningslichamen als voormalige algemeen nutbeogende instellingen (ex-anbi’s); een stroomlijning (versobering) van een aantal fiscale stimuleringsmaatregelen voor hybride auto’s (met zowel een elektrische aandrijving en een verbrandingsmotor) en tijdelijke stimulering van nulemissie-auto’s (auto’s met alleen elektrische aandrijving); gedeeltelijke teruggaaf basispremie Aof (Arbeidsongeschiktheidsfonds) dat is aangegeven over de periode van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013.

Volledig artikel

Op 4 oktober 2013 heeft staatssecretaris Weekers van Financiën een nota van wijziging ingediend bij de wetsvoorstellen Belastingplan 2014 en Overige Fiscale maatregelen 2014. De belangrijkste wijzigingen betreffen de volgende:
 
Invoering informatieplicht dienstverleningslichamen
Het kabinet heeft maatregelen voorgesteld om onbedoeld gebruik van Nederlandse belastingverdragen in combinatie met Nederlandse regelgeving door schakelvennootschappen die zich hoofdzakelijk bezig houden met het ontvangen en betalen van rente en royalty’s binnen internationaal concernverband (dienstverleningslichamen), tegen te gaan.

Volgens de voorgestelde maatregelen zullen dergelijke vennootschappen voortaan worden verplicht gegevens en inlichtingen aan te leveren bij de Belastingdienst over hun zogenoemde substance. Het gaat dan onder meer om het voeren van het bestuur en de administratie in Nederland en het aanhouden van een eigen vermogen dat past bij de functies en risico’s van de vennootschap. Dergelijke vennootschappen moeten uit eigen beweging aan de Belastingdienst melden of zij wel of niet aan de substance-eisen voldoen. Het niet-voldoen aan de inlichtingenplicht kan onder omstandigheden worden aangemerkt als een overtreding, en kan onder omstandigheden worden bestraft met een bestuurlijke boete van (maximaal) 19.500 euro.

Informatieverplichting voor voormalige ANBI’s aangescherpt
Voormalige ANBI’s (instellingen die hun ANBI-status hebben verloren) moeten vanaf 2014 hun jaarrekening en jaarverslag uit eigen beweging overleggen met een gespecificeerde opgave van de schenkingen. Als de voormalige ANBI niet, niet tijdig of niet op de voorgeschreven wijze de informatieplicht nakomt,  wordt dit aangemerkt als een overtreding. Bij opzet of grove schuld kan een vergrijpboete worden opgelegd van maximaal 19.500 euro.
 
Fiscale maatregelen (semi)-elektrische auto’s
Om het gebruik van (semi-)elektrische auto’s te bevorderen, bevatten de directe belastingen thans een aantal stimulerende maatregelen, zoals een vrijstelling van belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) en van motorrijtuigenbelasting (MRB), een tot 7% verlaagde bijtelling wegens privégebruik, en toepassing van de milieu-investeringsaftrek (MIA), de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (VAMIL) en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).
Het kabinet acht een evenwichtiger vorm van stimulering gewenst om stapeling te voorkomen. Daartoe wordt enerzijds voorgesteld om de bijtelling wegens privégebruik van een nulemissie-auto per 1 januari 2014 tijdelijk te verlagen van 7% naar 4%. Anderzijds wordt voorgesteld om de VAMIL niet meer toe te passen, en de KIA af te schaffen ter zake van personenauto’s.

Werkgevers krijgen gedeeltelijke teruggaaf basispremie Aof
Voorgesteld wordt om werkgevers een eenmalige teruggaaf te geven van 28,8% van de basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds(Aof), die zij in de periode 1 januari tot en met 30 juni 2013 in hun loonaangifte hebben aangegeven. Deze teruggaaf dient als compensatie voor de inhaalpremie bij de sectorfondsen. De teruggaaf wordt door de Belastingdienst in een voor bezwaar vatbare beschikking vastgesteld op basis van de hem beschikbare gegevens en wordt vervolgens uiterlijk op 31 januari 2014 door de ontvanger aan de werkgevers uitbetaald. In totaal vloeit op deze manier 1,3 miljard euro terug naar de werkgevers.
 
Bron: Tweede Kamer, 4-10-2013, 33752 en 33753.