Aangekondigde wijzigingen Belastingplan 2014 en Overige fiscale maatregelen 2014

21 oktober 2013

Samenvatting

Het kabinet heeft op 18 oktober 2013 -vooralsnog alleen ter kennisgeving- een tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Belastingplan 2014 naar de Tweede Kamer gezonden. De Raad van State moet over de voorgestelde maatregelen uit deze nota nog advies uitbrengen, waardoor de voorgestelde maatregelen op onderdelen nog kunnen wijzigen en nu nog geen enkele formeel-juridische status hebben. Het grootste deel van voorgestelde maatregelen betreft de vastlegging van de afspraken die het kabinet op 11 oktober 2013 heeft gemaakt met D66, CU en de SGP in het Begrotingsakkoord 2014. Ook is op dezelfde dag de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014 verschenen en de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Belastingplan 2014. Het volledige nieuwsbericht bevat een toelichting op diverse voorgestelde maatregelen.

Volledig artikel

Het kabinet heeft op 18 oktober 2013 -vooralsnog alleen ter kennisgeving- een tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Belastingplan 2014 naar de Tweede Kamer gezonden. De Raad van State moet over de voorgestelde maatregelen uit deze nota nog advies uitbrengen, waardoor de voorgestelde maatregelen op onderdelen nog kunnen wijzigen en nu nog geen enkele formeel-juridische status hebben. Het grootste deel van voorgestelde maatregelen betreft de vastlegging van de afspraken die het kabinet op 11 oktober 2013 heeft gemaakt met D66, CU en de SGP in het Begrotingsakkoord 2014.

I Tweede nota van wijziging Belastingplan 2014

Revisierente bij afwikkeling stamrecht
De revisierente die tot en met 2013 in rekening wordt gebracht bij een ‘onregelmatige afwikkeling’ van een stamrecht, wordt echter niet in rekening gebracht bij afkoop van het stamrecht. Dit geldt nu ook bij andere vormen van onregelmatige afwikkeling zoals verpanding of belening van het stamrecht. De 80%-regeling bij afwikkeling van een stamrecht is van toepassing voor zover het voor het stamrecht verschuldigde bedrag (de affinanciering van de stamrechtaanspraak) voor 15 november 2013 is overgemaakt.

Tijdelijke verlaging tarief eerste schijf box 1
Het betreft een verlaging van het belastingtarief voor de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting voor alleen het jaar 2014 met 0,75%-punt.

Tijdelijke verlaging tarief box 2
Het belastingtarief voor belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang gaat tijdelijk omlaag van 25% naar 22% voor zover dat inkomen niet hoger is dan € 250.000. De verlaging geldt alleen voor het jaar 2014.

Aanscherping CO2-grenzen BPM
Er komt een extra schijf BPM voor CO2-emissiearme auto’s. De vrijstelling van de BPM wordt beperkt tot uitsluitend nulemissieauto’s.

Herziening keuzeregeling buitenlandse belastingplichtigen
Het heffingvrije vermogen en de schuldendrempel in box 3 zijn ook van toepassing op kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen. Kwalificerend betekent kort gezegd: inwonerschap in een van de EU-lidstaten, de BES-eilanden of landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft afgesloten dat voorziet in inlichtingenuitwisseling, en voorts dat het wereldinkomen geheel of nagenoeg geheel (voor 90% of meer) aan belastingheffing in Nederland is onderworpen. Partners van laatstgenoemden zijn ook kwalificerend buitenlandse belastingplichtige als beide partners hun inkomen geheel of nagenoeg geheel in Nederland verdienen. Verder wordt bij de bepaling van inkomensbestanddelen of heffingskortingen waarbij het inkomen van belang is, het wereldinkomen in aanmerking genomen.

Verlenging herleving en termijn verhuisregelingen
Oorspronkelijk zou ultimo 2013 de regeling herleving van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur (ingevoerd in 2010) en de tijdelijke verlenging van de termijn van de verhuisregeling (ingevoerd in 2011) aflopen. Deze twee regelingen blijven ook in 2014 van toepassing.

Uitzondering 180-dagenregeling bij schenkingen in verband met de eigen woning
Schenkingen worden in de erfbelasting betrokken als de schenker binnen 180 dagen na de schenking overlijdt. De schenkbelasting wordt daarbij verrekend met de erfbelasting. Hierop bestaan enkele uitzonderingen. Een daarvan betreft de voorgestelde tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor schenkingen in verband met de eigen woning.

Verhoging leidingwaterbelasting
Het tarief gaat omhoog van € 0,165 naar € 0,33 per m3. De maximumgrens vervalt waardoor ook over het waterverbruik boven 300 m3 leidingwaterbelasting verschuldigd zal zijn.

Herinvoering belasting op storten van afval
De herinvoering is per 1 oktober 2014. Er geldt dan nog maar één tarief: € 51 voor storten per 1000 kg.

Fiscale ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten blijft bestaan
De fiscale ondersteuning (in de vorm van fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten) van chronisch zieken en gehandicapten wordt niet afgeschaft. In een op 9 september 2013  ingediend wetsvoorstel was de afschaffing daarvan aangekondigd. De fiscale ondersteuning blijft in versoberde vorm bestaan. De huidige fiscale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten wordt gecontinueerd voor 2014 en daarna, maar wordt structureel met € 50 mln per jaar versoberd. Ook de aan deze regeling gekoppelde tegemoetkoming specifieke zorgkosten (TSZ) blijft gehandhaafd. Deze regeling houdt verband met de verzilveringsproblematiek als de chronisch zieke te weinig belasting is verschuldigd om de fiscale aftrek te kunnen effectueren.

II Tweede nota van wijziging Overige fiscale maatregelen 2014

Op dezelfde dag heeft het kabinet een tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014 naar de Tweede Kamer gezonden. De belangrijkste maatregelen hieruit zijn de volgende.

Vervallen van btw-herzieningsregeling bij verlegging
Deze maatregel is een gevolg van een op 10 oktober 2013 verschenen arrest van het Hof van Justitie EU over de toepassing van de btw-herzieningsregeling in een specifieke situatie. De aanpassing houdt in dat herziening niet kan inhouden dat een ondernemer (een deel) van de btw-voorbelasting van zijn leverancier over hetzelfde goed verschuldigd wordt op grond van de herzieningsregeling.

Bijstelling van voorgestelde regeling voor verkrijging in beleggingsfonds
De eerder voorgestelde maatregel uit dit wetsvoorstel bleek te stringent te zijn geformuleerd en wordt nu aangepast. Het resultaat is nu als volgt. Geen overdrachtsbelasting is verschuldigd als bij een toename van een economische deelgerechtigdheid in een beleggingsfonds of een fonds voor collectieve belegging in effecten het fonds rechten van deelneming inkoopt, als daarbij het belang van zittende investeerders in het fonds beneden de grens van 1/3 blijft. Niet langer is vereist dat het fonds de rechten van deelneming intrekt.

Achtergrond
De verkrijging van een belang in een lichaam zonder rechtspersoonlijkheid dat in Nederland gelegen onroerende zaken houdt, is onderworpen aan de heffing van overdrachtsbelasting. In dat geval verkrijgt de verkrijger een rechtstreeks aandeel in de economische eigendom van de door het lichaam gehouden onroerende zaken. Op deze hoofdregel wordt een uitzondering gemaakt, indien het een verkrijging betreft van rechten van deelneming in een lichaam dat kwalificeert als een beleggingsfonds of een fonds voor collectieve belegging in effecten in de zin de Wet op het financieel toezicht.

III Nota naar aanleiding van het verslag Overige fiscale maatregelen 2014

Eveneens is op 18 oktober 2013 de nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014 verschenen. Een vermeldenswaardig punt hieruit betreft de aanscherping v an d e informatieverplichting voor dienstverleningslichamen. Deze lichamen worden vanaf 2014 verplicht om uit eigen beweging aan de Belastingdienst informatie te verschaffen of zij wel of niet voldoen aan substance eisen. Het concept-besluit waarin uitvoering wordt gegeven aan deze verplichting is thans gepubliceerd.

Bron: Tweede Kamer, 18-10-2103, 33752 en 33753