Derde nota van wijziging bij wetsvoorstellen Belastingplan 2014 en Overige fiscale maatregelen 2014.

1 november 2013

Samenvatting

Staatssecretaris Weekers van FinanciŽn heeft op 31 oktober 2013 de derde nota van wijziging bij het wetsvoorstel Belastingplan 2014 en het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014 naar de Tweede Kamer gezonden. Daarin zijn onder meer de volgende maatregelen opgenomen: een premiekorting van maximaal € 3.500 op door de werkgever af te dragen premies werknemersverzekeringen voor het in dienst nemen van werkloze jongeren tussen 18 en 27 jaar in de jaren 2014 en 2015; een reparatie voor het jaar 2015 van de ‘180 dagenregel’ bij de € 100.000 schenkfaciliteit in verband met de eigen woning; de eerdere invoering van de afvalstoffenheffing (per 1 april 2014 en niet 1 oktober 2014) en tegen een lager tarief (€ 17 in plaats van € 51 per 1.000 kg afval); de voorgestelde vereenvoudigingsmaatregel in de waterleidingbelasting (vrijstelling voor waterbedrijven met minder dan 1.000 aansluitingen) gaat niet door.

Volledig artikel

Staatssecretaris Weekers van FinanciŽn heeft op 31 oktober 2013 de derde nota van wijziging bij het wetsvoorstel Belastingplan 2014 en het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014 naar de Tweede Kamer gezonden. Daarin staan onder meer de volgende maatregelen opgenomen.
 
Premiekorting jongere werknemer
Er komt een premiekorting (op door de werkgever te betalen premies werknemersverzekeringen, maar die niet kan leiden tot een negatieve premie) voor jongere werknemers van 18 tot 27 jaar die tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2016 worden aangesteld en daarvůůr een WW- of bijstandsuitkering ontvingen. Het gaat om banen van ten minste 32 uur per week en die ten minste een half jaar duren. Er gelden nog enkele administratieve verplichtingen voor de werkgever. De regeling kan om uitvoeringstechnische redenen niet eerder ingaan dan per 1 juli 2014. De premiekorting bedraagt € 3.500 op jaarbasis en bedraagt voor 2014 de helft van dit jaarbedrag. Wanneer de dienstbetrekking binnen een half jaar na aanvang tussentijds wordt beŽindigd of de arbeidsduur minder dan 32 uur per week is geworden, bestaat geen recht meer op een premiekorting. Zolang de dienstbetrekking met de jongere voortduurt, mag de premiekorting worden toegepast voor maximaal twee jaar, ůůk als de jongere tussentijds 27 jaar is geworden. Het leeftijdscriterium geldt alleen op het moment van indiensttreding.
 
180-dagen-regel en schenkingsfaciliteit eigen woning
De samenloop van de 180-dagen-regel en de € 100.000 schenkfaciliteit in verband met de eigen woning is ook voor 2015 gerepareerd. Dit houdt in dat als de schenker in 2015 binnen 180 dagen na de in 2014 gedane schenking overlijdt, de schenking niet wordt belast met erfbelasting.
 
Tariefverlaging en eerdere herinvoering afvalstoffenbelasting
De afvalstoffenheffing wordt per 1 april (was 1 oktober) 2014 ingevoerd en met een lager tarief (€ 17 in plaats van € 51 per 1000 kg afval). Voor 2015 wordt nagedacht over een nieuwe regeling met meer draagvlak en aandacht voor vergroening.
 
Terugdraaien vereenvoudiging leidingwaterbelasting
De vereenvoudiging van de leidingwaterbelasting (vrijstelling voor leveranciers van water met minder dan 1000 aansluitingen) gaat niet door in verband met het schrappen van de bovengrens van 300 m3 leidingwater in deze heffing.
 
Bron: Tweede Kamer, 31-10-2013, nr. 33752 en 33753.